Lekwalo lwa Bodisa le le tswang go baBishopo ba Aforika Borwa le le kwaletsweng setšhaba sa maKatolike le batho Modimo ba ba rategang.

Bishop Abel Gabuza

  Bishop A. Gabuza

Re rapela gore ditlhopho tse, e ka nna kgato mo go goroseng mofuta wa setšhaba seo Modimo a re eleletsang sona le go re neela baeteledipele ba ba tla tsayang karolo mo kagong ya setšhaba seo, “ka go gakologelwa bopelotlhomogi jwa Modimo…a go ntshafala ga megopolo le ditlhaloganyo go fetole dipelo tsa lona, gore lo tle lo itemogele ka bolona gore Modimo o tota o batla eng, le gore ke eng se se molemo, se amogelesega e bile se godisa mo matshelong a lona,”(BaRoma 12: 1-2).

 http://www.sacbc.org.za/wp-content/uploads/2016/07/SACBC-Pastoral-Letter-on-Local-Government-Elections-in-Setswana-2016.docx

Comments are closed.